โครงการ MEMBER GET MEMBER

MGM

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

 • สำหรับลูกค้าผู้ถูกแนะนำต้องมีปริมาณค่าธรรมเนียมจาการซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออนุพันธ์รวมกัน 2,500 บาทขึ้นไป (ไม่นับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชี
  • - ลูกค้าผู้แนะนำต้องมีสถานะการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้
  • - ลูกค้าผู้ถูกแนะนำจะต้องเปิดบัญชีและซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ฯ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560
  • - การนับจำนวนลูกค้าใหม่ จะนับเป็นรายลูกค้า ไม่นับตามบัญชีซื้อขายที่เปิดผ่านบริษัทฯ
  • - บัตรกำนัลที่เป็นของรางวัล จะเป็นบัตรกำนัลของ Tesco Lotus หรือ Central เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  • - สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • - พนักงานบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้
  • - ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ณ วันที่มอบของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับลูกค้า ที่ยังคงสถานะการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เท่านั้น

   

All Promotions

Popular Promotions

Media Object

โครงการ MEMBER GET MEMBER

Media Object

Yuanta Rewards Triple Bonus 2017

Media Object

Settrade DCA Order

Media Object

ขยายเวลาซื้อขายทองคำล่วงหน้าถึงเที่ยงคืน

Win2008-Bronze YT.16.2.226