โครงการ MEMBER GET MEMBER

MGM

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

 • สำหรับลูกค้าผู้ถูกแนะนำต้องมีปริมาณค่าธรรมเนียมจาการซื้อขายหลักทรัพย์ หรืออนุพันธ์รวมกัน 2,500 บาทขึ้นไป (ไม่นับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชี
  • - ลูกค้าผู้แนะนำต้องมีสถานะการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้
  • - ลูกค้าผู้ถูกแนะนำจะต้องเปิดบัญชีและซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ฯ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2560
  • - การนับจำนวนลูกค้าใหม่ จะนับเป็นรายลูกค้า ไม่นับตามบัญชีซื้อขายที่เปิดผ่านบริษัทฯ
  • - บัตรกำนัลที่เป็นของรางวัล จะเป็นบัตรกำนัลของ Tesco Lotus หรือ Central เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  • - สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • - พนักงานบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้
  • - ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ณ วันที่มอบของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับลูกค้า ที่ยังคงสถานะการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เท่านั้น

   

All Promotions

Popular Promotions

Media Object

โครงการ MEMBER GET MEMBER

Media Object

Yuanta Rewards Triple Bonus 2017

Media Object

Settrade DCA Order