Yuanta Rewards Triple Bonus 2017

Yuanta Rewards Triple Bonus 2017

3 Step Point Get Triple Bonus

ต่อที่ 1    :   เมื่อสะสมคะแนนครบ 5,000 คะแนน รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

ต่อที่ 2    :   พิเศษทุกๆ 1,000 คะแนนถัดไป รับบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท

ต่อที่ 3    :   พิเศษสุดๆ เมื่อคะแนนถึง 50,000 คะแนน ทุกๆ 1,000 คะแนนถัดไป

                 รับบัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท

ตัวอย่างการนับคะแนน

ตัวอย่าง

1

2

3

4

คะแนน

4,999

5,000

22,683

58,569

ขั้นที่ 1

ไม่เข้าเกณฑ์

5,000 = 500

5,000 = 500

5,000 = 500

ขั้นที่ 2

     (17,683÷1,000)×100 ≈1,700  (45,000÷1,000)×100=4,500

ขั้นที่ 3

       (8,569÷1,000)×300)≈2,500

มูลค่าบัตรกำนัล

-

500

2,200

7,500

 

ระยะเวลาโครงการ : 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2560

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และทำการซื้อขายระหว่าง 1 มกราคม 2560

ถึง 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

- การนับคะแนน พิจารณาจากรายได้ค่าธรรมเนียม ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และซื้อขายอนุพันธ์ โดยคิดจากรายได้ค่าธรรมเนียมทุกๆ 25.- บาท (ไม่นับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จะได้รับคะแนน 1 คะแนน

-การรวมคะแนนสะสม กรณีลูกค้ามีหลายประเภทบัญชี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมคะแนนสะสมต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น

- สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ตลอดอายุโครงการ คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

- สำหรับเดือนเกิดของลูกค้า ลูกค้าจะได้คะแนนคูณสอง  เมื่อลูกค้าทำการเทรดในเดือนเกิดของลูกค้า คะแนนในเดือนเกิดสามารถนำไปรวมคะแนนกับโปรโมชั่น Yuanta Rewards Triple Bonus

- บัตรกำนัลที่เป็นของรางวัล จะเป็นบัตรกำนัลของ Tesco Lotus หรือ Central เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

- ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับสิทธิ์ในโครงการนี้ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

- สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

- พนักงานบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้

- การนับคะแนน ให้ถือการวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

- ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ลูกค้าจะได้รับของรางวัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ วันที่มอบของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับลูกค้า ที่ยังคงสภาพการเป็นลูกค้าบริษัทฯ เท่านั้น

- การแลกรับของรางวัลที่นอกเหนือจากเงื่อนไขโครงการที่กำหนดให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

All Promotions

Popular Promotions

Media Object

โครงการ MEMBER GET MEMBER

Media Object

Yuanta Rewards Triple Bonus 2017

Media Object

Settrade DCA Order

Media Object

ขยายเวลาซื้อขายทองคำล่วงหน้าถึงเที่ยงคืน

Win2008-Bronze YT.16.2.226